Zaproszenie / Invitation

StartZaproszenie / Invitation
PL_chromatyczny_pozytyw_RGB.jpg
sss.png
31129245ac76397454b8.png
sss.png
Artboard_15iro_logo.png
Hand in Hand into the Future International Alumni Relations Conference, Medical University of Gdańsk, March 10th, 2021


Relacje z absolwentami zagranicznymi. Czym są? Na czym polegają? Dlaczego warto się w nie angażować i nawiązywać kontakt z naszymi absolwentami za granicą? Jak utrzymywanie kontaktu z absolwentami wpływa na uczelnię? W jaki sposób może być pomocne lub korzystne? Jak uczynić pierwsze kroki w tych relacjach i jak je utrzymywać? Co sprzyja ich rozwojowi i trwaniu? Co uczelnie mają do zaoferowania swoim absolwentom zagranicznym? Jak utrzymywać relacje z absolwentami różnych kierunków studiów i z różnych stron świata? Relacje z absolwentami a wsparcie rozwoju kariery – zatrudnialność absolwentów – czy i jak uczelnia może pomóc? Studenci studiują na konkretnej uczelni, ale mieszkają i żyją w mieście i regionie – miejskie, aglomeracyjne i regionalne podejście do relacji z absolwentami zagranicznymi.

Mamy przyjemność zaprosić Wszystkich zainteresowanych Relacjami z Absolwentami Zagranicznymi do wzięcia udziału w zdalnej konferencji pt. “Hand in Hand into the Future”. We środę, 10 marca 2021, eksperci zagraniczni i polscy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie relacji z absolwentami zagranicznymi podczas trzech sesji. Konferencja jest organizowana w ramach projektu w Programie NAWA Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. “International Alumni”.

Konferencję organizuje Zespół w składzie:
Dr Jacek Kaczmarek – Przedstawiciel GUMed ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi, kierownik projektu HHF
Ewa Kiszka – Kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni GUMed
Edyta Lachowicz-Santos – Dyrektor Biura Strategii Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członkini Rady Generalnej EAIE


International Alumni Relations. What is it all about? Why should we bother and reach out to our graduates abroad? How can keeping in contact with the alumni affect the university? In what way can it be helpful or beneficial? How to make a start in IAR and how to keep going? What can make these relations grow and last? What do universities have to offer to their international graduates? How to handle alumni relations for types of studies or locations abroad? Alumni relations and career services – alumni’s employability – can the university help and how? Students study at a university but live in a city and region – municipal, metropolitan and regional approach to international alumni relations.

We have the pleasure to invite everyone interested in International Alumni Relations to participate in the online conference “Hand in Hand into the Future”. On Wednesday, March 10th, 2021, international and Polish experts will share their knowledge and experience in International Alumni Relations during three sessions. The conference is organized as part of a project under the “International Alumni” Program operated by the NAWA Polish National Agency for Academic Exchange

The conference is organized by the following team:
Jacek Kaczmarek, M.D., Ph.D. – International Alumni Relations Officer, Medical University of Gdańsk, HHF project manager
Ewa Kiszka – Head Department of Internationalization, Medical University of Gdańsk
Edyta Lachowicz-Santos – Director Internationalization Strategy Office, University of Economics in Katowice, General Council member at EAIE